Karlovy Vary

Karlovy Vary | 1. - 3. října

HOTEL THERMAL - I.P. Pavlova 11
čtvrtek 10.00 - 18.00 hod.
pátek 10.00 - 18.00 hod.
sobota 09.00 - 17.00 hod.